• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

POR

Programul Operațional Regional

Identificarea necesității/oportunității proiectului (beneficiar)

Beneficiarul trebuie să identifice necesitățile precum și oportunitățile de investiții, în vederea diminuării discrepanțelor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Pregătire cerere de finanțare (beneficiar)
Cererea de finanțare este Formularul completat de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, elaborată în conformitate cu modelul standard din ghidul solicitantului.

Elaborare Studiu de fezabilitate/analiză cost beneficiu (beneficiar)
Elaborarea studiului de fezabilitate este necesar pentru proiectarea lucrărilor de construcții din cadrul proiectului. Analiza cost beneficiu trebuie elaborată pe baza instrucţiunilor prezentate în Ghidul Solicitantului, instrucţiuni care au la bază Documentul de lucru 4 al Comisiei Europene, Direcţia Generală Politică Regională – îndrumar pentru elaborarea analizei cost beneficiu pentru proiectele ce urmează a fi cofinanţate din FEDR sau Fondul de Coeziune în perioada de programare 2007-2013.
Analiza cost beneficiu trebuie să includă obligatoriu analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu, chiar dacă proiectul nu este o investiţie publică majoră, aşa cum aceasta este definită în cadrul HG 28/2008 (investiţie publică majoră – investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii).

Depunere cerere de finanțare (Beneficiar)
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.
Se recomandă ca, pe lângă cele 4 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finanţare.
Cererea de finanţare (în original şi 3 copii), va fi trimisă într-un colet sigilat prin poşta recomandată, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde se prevede implementarea proiectului. Partea exterioară a coletului sigilat, corespunzător cererii de finanţare trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele informaţii: Cerere de finanţare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013/Axa/DMI/AM/OI/Solicitant/Proiect.

Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare (Organism Intermediar)
După depunerea Cererii de finanţare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de vedere formal şi al respectării criteriilor de eligibilitate, Cererea de finanţare. Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de finanţare şi a anexelor, precum şi valabilitatea documentelor.
Verificarea eligibilităţii va avea în vedere respectarea criteriilor aferente eligibilităţii solicitantului şi a proiectului, respectiv condiţii privind tipul solicitantului, încadrarea proiectului în operaţiunile finanţabile, dreptul de proprietate asupra imobilului obiect al proiectului, capacitatea financiară şi operaţională a solicitantului, valoarea proiectului, durata proiectului, respectarea legislaţiei comunitare pe domenii specifice, inclusiv a reglementărilor financiare comunitare.

Conformitatea administrativă și eligibilitatea se analizează pe baza criteriilor prezentate în Ghidul Solicitantului.

Elaborare Proiect Tehnic şi depunere PT (Beneficiar)
Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:

După finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară, solicitantul va fi notificat de către Organismul Intermediar asupra termenului limită la care acesta trebuie să depună Proiectul tehnic, respectiv în maxim 6 luni de la data notificării, în caz contrar Cererea de finanţare este respinsă.
Proiectul tehnic va fi depus de solicitantul de finanţare la sediul organismului intermediar, la termenul indicat, într-un singur exemplar original.

Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare (Autoritate de Management/Organism Intermediar)
Evaluarea tehnică şi financiară este realizată de o echipă de evaluatori independenţi.
Evaluarea tehnică şi financiară va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POR în domeniul infrastructurii de transport regionale şi locale, a coerenţei şi clarităţii metodologiei propuse, a fezabilităţii şi eficienţei financiare, a sustenabilităţii proiectului etc.
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Ghidul Solicitantului.
Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul Intermediar) pot solicita, de maxim două ori, clarificări privind Cererea de finanţare. Solicitantul va trebui să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări.
Proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, de la 0 la 6 (conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară). Punctajul obţinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute pentru subcriteriile respective. Punctajul final al proiectului reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute pentru cele 2 criterii. În urma evaluării conform criteriilor de mai sus şi notării, proiectul prezentat prin Cererea de finanţare trebuie să obţină minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat în etapa precontractuală. Un proiect poate obţine maxim 6 puncte. În cazul în care proiectul obține 0 puncte la oricare dintre subcriteriile din grila de evaluare tehnică și financiară, proiectul este respins automat.

Aprobarea cererii de finanțare (Autoritate de Management)
În urma evaluării tehnice şi financiare OI va întocmi lista proiectelor aprobate pentru finanţare care va fi supusă spre avizare Autorităţii de Management. În cazul în care proiectul este aprobat pentru finanţare, solicitantul trebuie să prezinte:

Semnarea contractului de finanțare (beneficiar + Autoritate de Management)
Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.
Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POR în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare aprobată. Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, Autoritatea de Management, reprezentată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile.
Contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

Licitația pentru atribuirea contractului de lucrări (beneficiar)
Pentru lucrările de intervenţii la construcţii existente (reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în Ghidul Solicitantului.
Documentaţia de atribuire (dosarul de achiziţii) în original, se va păstra de către beneficiar. Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

Contractarea lucrărilor de execuție (beneficiar)
În ceea ce priveşte atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare sau de servicii (achiziţiile), în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea instrucţiunilor prevăzute în Anexa „Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii” din Ghidul Solicitantului.
Cheltuielile în legătură cu contractele de lucrări, de furnizare sau de servicii, derulate în vederea implementării proiectului, nu vor fi recunoscute ca eligibile şi nu vor fi, în consecinţă, rambursate, dacă atribuirea acestor contracte nu a respectat instrucţiunile respective.
Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire către toţi operatorii economici invitaţi care au depus o ofertă.
Contractul trebuie să fie încheiat în formă scrisă în două exemplare originale, semnat de ambele părţi, ştampilat şi datat. Contractul trebuie să fie valabil pe o perioadă suficient de mare, astfel încât să se permită implementarea proiectului în conformitate cu datele din contractul de finanţare, cu documentele anexate acestuia şi cu graficul de implementare tehnico-financiară a proiectului.
Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii etc., conform prevederilor legale.

Execuția lucrărilor (beneficiar)
Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, odată cu cererea de finanţare, solicitantul va completa şi depune Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere.
După contractarea lucrărilor de execuție, începe execuția acestora, în termenii stabiliți prin contract.

Recepția la terminarea lucrărilor (beneficiar)
Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie și instalații aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente (reparații capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.).
Pentru lucrările de construcții și instalații aferente acestora, indiferent de sursa de finanțare, de formă de proprietate sau de destinație, recepțiile se vor organiza de către beneficiari.

Vizite de monitorizare și control (Autoritate de Management)
Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM.
AM POR/OI monitorizează progresul implementării proiectului prin:

OI va verifica 100% toate documentele ce însoţesc o cerere de rambursare.
Verificarea pe teren se realizează de către OI pentru fiecare cerere de rambursare, astfel încât fiecare cerere de rambursare va fi însoţită de un raport de vizită la faţa locului.
AM POR va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POR.

Operare și întreținere constructive (Beneficiar)
Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional Regional.
AM POR şi/sau alte structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale, conform prevederilor art. 2. Alin. (4) pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe durata contractului de finanţare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional.