• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

POS CCE

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (varianta fără construcție/extindere construcție)

Definire necesitate și oportunitate (investitor)

Beneficiarul/Investitorul identifică necesitățile și oportunitățile de investiții în vederea dezvoltării competitivității economice a întreprinderii astfel încât să atingă un nivel corespunzător de productivitate.

Studiu de prefezabilitate/analiză de soluții (investitor)
Beneficiarul/Investitorul elaborează un studiu de prefezabilitate/analiză de soluții/studii şi documentaţii preliminare necesare investiţiei. Acestea vor fi corelate cu planul de afaceri.

Identificarea liniei de finanțare (investitor)
Potențialul beneficiar care dorește să obţină finanţare prin POS CCE consultă Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 şi Documentul Cadru pentru Implementarea POS CCE, pentru a vedea în cadrul cărui Domeniu Major de Intervenţie se încadrează ideea de proiect pe care dorește să o finanţeze.

Verificarea condițiilor de eligibilitate prezentate în Ghidul Solicitantului (investitor)
Beneficiarul trebuie sa se asigure că:

Completarea cererii de finanțare și anexele solicitate de Organismul Intermediar (investitor)
Formularul standard al Cererii de finanţare este disponibil, în format electronic, la adresa: www.amposcce.minind.ro. Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform instrucţiunilor de completare, prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Transmiterea cererii de finanțare către Organismul Intermediar/Autoritatea de Management (investitor)
Pentru a putea fi înregistrat şi pentru a putea intra în etapele de evaluare, orice proiect trebuie să dobândească două numere de înregistrare respectiv, un număr de înregistrare în sistemul de evidenţă electronică al OI şi un număr de înregistrare obţinut la momentul depunerii fizice a proiectului la sediul OI sau al Oficiilor Teritoriale ale Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor.

În cadrul apelului de proiecte în care se aplică procedura depunerii proiectului până la un anumit termen limită, procedura de înscriere online are ca scop obţinerea de către solicitant a numărului de înregistrare online a proiectului.
Înregistrarea online se poate face 24 de ore pe zi pe întreaga perioadă dintre momentul deschiderii aplicaţiei informatice şi până la limita termenului de închidere a acestei aplicaţii. Data şi ora exactă a lansării şi respectiv a închiderii apelului de proiecte se comunică prin Cererea de Propuneri de Proiecte publicată pe site-ul Organismului Intermediar o dată cu Ghidul Solicitantului.
După transmiterea online a cererii de finanţare, aceasta se transmite şi pe suport de hârtie, împreună cu anexele datate, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al societății către AM POS CCE prin servicii de curierat.

Cercetarea conformității administrative a cererii de finanțare, în concordanță cu procedurile interne ale fiecărei autorități de management (Organismul Intermediar)
După depunerea proiectului, Organismul Intermediar verifică conformitatea administrativă a acestuia. Se urmărește în principal dacă:

Verificarea eligibilității proiectului (Organismul Intermediar)
În această etapă se urmărește în principal dacă sunt îndeplinite condițiile de mai jos:

Notificarea Solicitantului asupra rezultatului verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului se va face în scris (electronic, prin poştă sau prin fax) de către Organismul Intermediar.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectului (Organismul Intermediar)
Numai proiectele conforme din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii sunt admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv cea de evaluare tehnico-financiară.
Evaluarea tehnică şi financiară a fiecărui proiect este realizată de cel puţin doi evaluatori. Aceasta va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor POS CCE în domeniul creşterii competitivităţii economice, al dezvoltării durabile, eficienţei financiare, al sustenabilităţii şi durabilităţii proiectului.
În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj conform Grilei de evaluare tehnică şi financiară, între 0 şi 100 puncte. Pentru a fi selectat pentru finanţare, proiectul trebuie să obţină un punctaj de minimum 60 de puncte. Dacă proiectul primeşte 0 puncte la oricare din criterii şi subcriterii, acesta va fi respins.

Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare (Organismul Intermediar)
Proiectele sunt ordonate în funcţie de punctajele finale obţinute şi sunt înscrise pe lista pentru finanţare, începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea sumei alocate apelului. Proiectele declarate eligibile, dar care rămân nefinanţate datorită acoperirii sumei alocate apelului şi care nu sunt retrase de către solicitanţi, se constituie ca “proiecte de rezervă” pentru cazurile în care proiectele declarate finanţabile intră în una din următoarele situaţii:

Aprobarea proiectului și solicitarea documentelor originale pentru contractare (Organismul intermediar și investitor)
În vederea încheierii contractului de finanţare, beneficiarul va transmite în termen de maximum 40 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de aprobare următoarele documente în trei exemplare – unul original şi două fotocopii:

Semnarea contractului de finanțare (Organismul intermediar și investitor)
După ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus şi menţinerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. La întocmirea Contractului de finanţare, OI îşi rezervă dreptul de a mai efectua o verificare suplimentară a cheltuielilor eligibile.

Implementarea proiectului, respectându-se clauzele și termenele din contractul de finanțare, precum și legislația în vigoare (investitor)
Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 1 an de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care nu implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări, şi de cel mult 2 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări. Această perioadă va fi corelată cu calendarul de implementare a proiectului.
Calendarul de implementare a proiectului reprezintă activităţile care au avut loc atât până la momentul depunerii cererii de finanţare cât şi cele care sunt previzionate a se realiza în perioada de implementare a proiectului, precum şi datele la care acestea s-au realizat şi se vor realiza corelate cu metodologia de implementare a proiectului.

Vizite de monitorizare și control (Organismul intermediar)
Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM.
Vizita de monitorizare reprezintă o parte importantă a activităţii de monitorizare continuă şi are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de progres şi a modului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare.
Vizita de monitorizare urmăreşte dacă proiectul se implementează astfel cum a fost aprobat şi în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, iar în cazul în care sunt constatate probleme în implementare să stabilească împreună cu beneficiarul modul de rezolvarea a acestora.
Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

Menținerea investiției pe o perioadă de 3 ani de la încheierea investiției (investitor)
Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale pe perioada de implementare şi perioada de durabilitate a Proiectului şi să menţină investiţia în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data ultimei plăţi sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrală a sumelor acordate până în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţională.

Păstrarea pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială/parţială a POSCCE a tuturor documentelor originale aferente proiectului (investitor)
Până la încetarea de drept a Contractului, Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia AM, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, CE şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile toate documentele originale, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale şi documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială/parţială a POS CCE fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 7 alin. (6).
Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze OI cu privire la locul păstrării documentelor, transmiţând OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare.