• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

POS DRU

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Definire necesitate și oportunitate (potențial beneficiar)

Potențialul beneficiar stabilește necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile specifice ale grupului/grupurilor ţintă identificat.

Analiză de nevoi și soluții (potențial beneficiar)
Potențialul beneficiar explică care este justificarea proiectului, de ce este necesar, precum şi modalitatea în care activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea necesităţilor specifice ale grupului ţintă. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor sunt necesare în construirea proiectului pentru care se dorește obținerea finanțării.

Identificarea liniei de finanțare și a partenerilor pentru implementarea proiectului (beneficiar)
Potențialul beneficiar care dorește să obţină finanţare prin POS DRU va trebui să consulte Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU, pentru a vedea în cadrul cărui Domeniu Major de Intervenţie se încadrează ideea de proiect pe care dorește să o finanţeze.
Potrivit regulilor generale privind completarea și transmiterea unei cereri de finanțare în cadrul
Tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POS DRU există posibilitatea Beneficiarului de a transmite cererea de finanțare în parteneriat, având parteneri naționali și/sau transnaționali. În cazul depunerii unui proiect în parteneriat, Partenerii trebuie să fie organizații relevante pentru domeniul proiectului propus, naționale sau transnaționale.
Liderul unui parteneriat, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor din contractele de finanţare încheiate cu AM POS DRU/OI responsabil. Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa liderului parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului.

Verificarea condițiilor de eligibilitate prezentate în Ghidul Solicitantului (beneficiar)
Categoriile de beneficiari eligibili, grupurile ţintă, activităţile eligibile sunt diferite pentru fiecare domeniu major de intervenţie şi sunt specificate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei cereri de propuneri de proiecte lansate.
Aceste condiții de eligibilitate trebuie consultate în Ghidul Solicitantului care corespunde domeniului major de intervenţie în cadrul căruia Beneficiarul dorește să depună proiectul.

Completarea cererii de finanțare și anexele solicitate de Autoritatea de Management (beneficiar)
Ghidul Solicitantului furnizează informaţii utile privind condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul pentru a obţine finanţare şi etapele necesare pentru a completa cererea de finanţare (proiectul) în cadrul sistemului informatic ActionWeb. Proiectele se completează şi se transmit electronic prin acest sistem electronic: http://actionweb.fseromania.ro.
Pentru a completa şi transmite o cerere de finanţare în cadrul unei cereri de propuneri de proiecte pentru POS DRU potenţialul beneficiar trebuie să parcurgă 4 etape:

Formularul Cererii de Finanţare pentru POS DRU cuprinde următoarele componente:

Transmiterea cererii de finanțare către Organismul Intermediar/Autoritatea de Management (beneficiar)
După transmiterea online a cererii de finanţare, anexele 2-6 (declaraţii) se transmit şi pe suport de hârtie, datate, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al organizaţiei, împreună cu acordul de parteneriat către AMPOSDRU prin servicii de curierat.

Datarea, semnarea și transmiterea anexelor cererii de finanțare, generate de sistemul informatic, către Organismul Intermediar/Autoritatea de Management (beneficiar)
În cazul în care cererea de finanţare depusă este aprobată, în etapa de pre-contractare, beneficiarii vor furniza o serie de documente suport menţionate în Ghidul Solicitantului.

Cercetarea conformității administrative a cererii de finanțare, în concordanță cu procedurile interne ale fiecărei autorități de management (Autoritatea de Management)
În această etapă Autoritatea de Management analizează îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către Beneficiar.

Verificarea eligibilității proiectului (Organismul Intermediar)
Fiecare proiect trebuie să respecte legislaţia naţională şi comunitară privind achiziţiile publice, protecţia mediului, egalitatea de şanse şi ajutorul de stat.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectului (Organismul Intermediar)
O comisie de evaluatori formată din experţi din cadrul OI/AM şi experţi independenţi evaluează tehnic şi financiar cererile de finanţare primite şi selectează proiectele eligibile. Evaluarea cererilor de finanţare se realizează pe baza criteriilor de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POS DRU şi prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare (Organismul Intermediar)
În urma evaluării tehnice și financiare, AMPOSDRU şi Organismele Intermediare publică lista proiectelor selectate pentru a primi finanţare.

Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare (Organismul intermediar și beneficiar)
În urma deciziei de acordare a finanţării, solicitantul semnează un contract de finanţare cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, urmând să înceapă implementarea proiectului, respectând planul de implementare şi bugetul propus prin proiect.

Implementarea proiectului, respectându-se clauzele și termenele din contractul de finanțare, precum și legislația în vigoare (beneficiar)
Pentru înţelegerea corectă a implicaţiilor semnării şi derulării unui proiect trebuie făcută distincţia între următorii termeni: perioada de valabilitate a contractului şi perioada de implementare, data de începere a derulării proiectului. Alţi termeni relevanţi în contextul implementării proiectelor vizează: data de finalizare a proiectului, durata de eligibilitate a proiectului.
Data intrării în vigoare a contractului este data ultimei semnături.
Perioada de implementare a proiectului este exprimată în luni calendaristice şi specificată la Art. 2 din Contractul de finanţare nerambursabilă. Ca regulă generală, perioada de implementare a proiectelor este cea definită în cadrul cererii de finanţare, aşa cum a fost ea aprobată în urma selectării proiectului. Ulterior semnării contractului de finanţare, perioada de implementare poate fi redusă sau extinsă, în acest ultim caz fără însă a depăşi perioada maximă prevăzută în cadrul Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice.
Pentru monitorizarea corectă a perioadei de implementare a proiectului, trebuie avută în vedere data de începere a proiectului. Data de începere a implementării proiectelor poate fi data Notificării de demarare a proiectului emisă de AMPOSDRU, sau o altă dată stabilită prin contractul de finanţare, după caz. Perioada de implementare a proiectului va fi considerată începând cu data de începere a derulării proiectului.

Vizite de monitorizare și control (Organismul intermediar)
Vizitele de monitorizare sunt întâlniri oficiale, în vederea monitorizării implementării proiectului care au loc la sediul beneficiarului sau la locul de implementare al proiectului, în cadrul cărora participă reprezentanţi ai Beneficiarului şi reprezentanţi ai OI/AM POS DRU.
Vizitele de monitorizare pot fi de mai multe tipuri:

Scopul acestor vizite este verificarea conformităţii între situaţia descrisă în rapoarte şi documentele aferente şi situaţia reală de la locul implementării proiectului, în vederea prevenirii erorilor de implementare sau eventuale fraude şi a limitării efectelor eventualelor erori sau fraude deja înfăptuite. De asemenea, în cadrul acestor vizite se vor discuta problemele apărute şi măsurile întreprinse de Beneficiar pentru soluţionarea acestora. După caz, vor fi recomandate beneficiarului posibile modalităţi de eficientizare şi/sau acţiuni corective, care se vor consemna în Raportul de vizită. În plus, se vor consemna şi diferenţele între raportare şi situaţia de pe teren.
Vizitele de monitorizare planificate au loc cel puţin o dată pentru toate proiectele, pe durata fiecărui an de implementare a acestora.

Menținerea exploatării și mentenanței echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul proiectului pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea proiectului (beneficiar)
Beneficiarul are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice, să-l păstreze atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, dar în nici nu caz mai puţin de 3 ani care urmează închiderii oficiale a POS DRU 2007-2013 de către Comisia Europeană şi să-l pună la dispoziţia organelor de control.

Păstrarea pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială/parţială a POS DRU a tuturor documentelor originale aferente proiectului (beneficiar)
Păstrarea documentelor se realizează atât pe parcursul, cât şi după expirarea perioadei de implementare a proiectului, până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POS DRU.