• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

POS Mediu

Programul Operațional Sectorial Mediu

Identificare proiecte prioritare (Autoritatea de Management)

Axa 1: proiecte mari de infrastructură, care acoperă mai multe localităţi la nivel regional/judeţean şi care aduc o contribuţie importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi au un impact considerabil la dezvoltarea comunităţilor respective.

Axa 2: măsuri de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu. Alte investiţii sunt destinate unor proiecte pilot de reabilitare a terenurilor afectate de-a lungul timpului de diverşi poluanţi şi care afectează negativ mediul şi sănătatea umană.
Axa 3: proiecte pentru reducerea emisiilor provenite de la centralele municipale de termoficare. Proiectele de investiţii se realizează în localităţile în care centralele municipale reprezintă sursa cea mai mare de poluare a mediului.
Axa 4: proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se acordă managementului site-urilor Natura 2000.
Axa 5: proiecte de investiţii au ca scop protejarea populaţiei şi a bunurilor materiale de efectele devastatoare ale inundaţiilor. Zonele de intervenţie se selectează în concordanţă cu strategia naţională în domeniu, precum şi în baza unor analize de risc. Un alt domeniu de acţiune este protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Mării Negre, pentru reducerea eroziunii costiere. Astfel de investiţii contribuie la creşterea siguranţei populaţiei şi protecţiei mediului natural, dar şi la creşterea valorii economice a litoralului românesc.

Debut proces de pregătire cerere de finanțare (beneficiar și consultant)

Elaborare master plan (beneficiar și consultant)
Master Planul (MP) are ca scop stabilirea şi prioritizarea nevoilor şi investiţiilor pentru a realiza – cu cele mai mici costuri – deplina conformare cu directivele relevante ale CE ţinând cont de suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi de capacitatea locală de implementare. Elaborarea MP-ului va ţine seama şi de dezvoltarea urbană aşteptată.
Master Planul trebuie să furnizeze date privind:

Elaborare studiu de fezabilitate/analiză cost beneficiu (beneficiar și consultant)
Studiul de fezabilitate (SF) se va concentra pe investiţiile incluse în prima fază a implementării Master Planului aprobat, corespunzător „proiectului” ce va fi propus pentru cofinanţare din partea UE. Pe baza Master Planului se va întocmi studiul de fezabilitate care va elabora conceptul preliminar şi caracteristicile tehnice, comparând soluţiile alternative mai aprofundate pentru a asigura alegerea soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Reabilitarea sau construcţia de noi instalaţii vor trebui făcute în conformitate cu standardele stabilite prin directivele CE relevante şi cu legislaţia română în vigoare. Acolo unde va fi cazul, vor trebui propuse soluţii flexibile care să permită îmbunătăţirea/extinderea instalaţiilor noi.

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare şi instituţionale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de cofinanţare UE pentru proiect. Acest studiu trebuie să fie întocmit potrivit cerinţelor CE/IFI şi legislaţiei române (H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 9/2007, privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare).

Studiul de fezabilitate trebuie să conţină: costurile estimative ale investiţiei, analiza cost-beneficiu, sursele de finanţare a investiţiei, estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei, principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, avize şi acorduri de principiu: avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei, certificatul de urbanism, avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.), acordul de mediu, alte avize şi acorduri de principiu specifice (drumuri naţionale, căi ferate, etc.).

Elaborare Studiu de impact asupra mediului – EIM (beneficiar și consultant)
Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE amendată prin 97/11/CE (Directiva privind EIM). Agenţiile Locale pentru Protecţia Mediului (APM) stabilesc dacă investiţiile planificate sunt de tipul celor prevăzute la Anexă I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Tot APM va determina şi gradul şi tipul de consultare a publicului, respectiv:

La EIM trebuie anexate următoarele:

Elaborare caiet de sarcini pentru asistența tehnică pentru implementarea proiectului (beneficiar și consultant)

Depunere cerere de finanțare (Beneficiar)
Pentru a propune un proiect în vederea finanţării din POS Mediu solicitantul trebuie să completeze o cerere de finanţare. Cererea se găsește online la adresa www.posmediu.ro.
Cererile de finanţare, împreună cu scrisoarea de aprobare şi înaintare a acesteia, prin care solicitantul îşi asumă răspunderea pentru informaţiile conţinute, trebuie transmise prin poştă, prin curier privat, sau înmânate direct la sediul OI POS Mediu din regiunea de proiect şi AM POS Mediu: strada Justiţiei, nr. 59-61, Bucureşti, sector 4.
Ca regulă generală, Cererea de finanţare se depune concomitent de către Beneficiar/Consultant la OI şi la AM, evaluarea propriu-zisă efectuându-se prin intermediul unui grup de evaluare constituit la nivelul OI. Grupul de evaluare este format, după caz, din persoane specializate din cadrul AM, persoane de la nivelul OI, experţi JASPERS şi experţi cooptaţi în cadrul contractelor de asistenţă.

Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare (Autoritate de Management)
Perioada de verificare şi evaluare este de aproximativ 5-15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de finanţare. Etapele de verificare şi evaluare se desfăşoară simultan, în final urmărindu-se îndeplinirea tuturor criteriilor incluse în Anexa – Lista de verificare a Cererii de finanţare din ghidul solicitantului.
Verificarea conformităţii administrative urmărește, în principal:

Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare (Autoritate de Management/Comisia Europeană)
Verificarea proiectelor propuse spre finanţare din POS Mediu, se face în baza unor criterii de eligibilitate a solicitantului, respectiv a proiectului propus pentru finanţare.
Evaluarea proiectelor se va face ţinând seama de două criterii majore – relevanţă şi maturitate – având pondere egală. Fiecare criteriu este notat de la 0 la 10, pentru calificare fiind necesare minimum 6 puncte pentru fiecare.

Aprobarea cererii de finanțare (Autoritate de Management/Comisia Europeană)
Rezultatul evaluării se concretizează în proiecte:

Proiectele propuse spre finanţare care depăşesc o valoare de 25+ milioane euro (în funcție de fiecare axă prioritară această sumă variază) vor fi transmise la CE pentru a fi aprobate. Proiectele mai mici de 25+ milioane Euro euro (în funcție de fiecare axă prioritară această sumă variază) vor fi aprobate de AM POS Mediu.
Atât pentru proiectele majore cât şi pentru cele nemajore, notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării se va face în scris de către OI/AM. Aspectele care necesită revizuire, precum şi termenul stabilit de OI/AM în acest scop, vor fi comunicate solicitantului în scris.
După aprobarea de către CE/AM POS Mediu, în baza deciziei de finanţare emisă de către CE şi a ordinului de finanţare (pentru proiectele majore), respectiv în baza aprobării AM POS Mediu şi a ordinului de finanţare (în cazul proiectelor nemajore), se va încheia un Contract de Finanţare pentru fiecare proiect, semnat de Autoritatea de Management POS Mediu şi Beneficiar.

Semnarea contractului de finanțare (beneficiar + Autoritate de Management)
Pentru fiecare proiect care a primit decizia pentru finanţare de către CE, beneficiarul încheie cu Autoritatea de Management POS Mediu un contract de finanţare. Prin semnarea acestui contract, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare şi să atingă obiectivele stabilite.
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.
Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau condiţiile de finanţare, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.
Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013.

Licitaţii pentru atribuirea contractelor de lucrări/servicii/furnizare (Beneficiar)
Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare şi se va face cu respectarea următoarelor principii: nediscriminarea, proporţionalitatea, tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor publice, recunoaşterea publică, asumarea răspunderii, transparenţă.

Contractarea lucrărilor de execuție/serviciilor (Beneficiar)
Cheltuielile în legătură cu contractele de lucrări, de furnizare sau de servicii, derulate în vederea implementării proiectului, nu vor fi recunoscute ca eligibile şi nu vor fi, în consecinţă, rambursate, dacă atribuirea acestor contracte nu a respectat legea.
Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire către toţi operatorii economici invitaţi care au depus o ofertă.
Contractul trebuie să fie încheiat în formă scrisă în două exemplare originale, semnat de ambele părţi, ştampilat şi datat. Contractul trebuie să fie valabil pe o perioadă suficient de mare, astfel încât să se permită implementarea proiectului în conformitate cu datele din contractul de finanţare, cu documentele anexate acestuia şi cu graficul de implementare tehnico-financiară a proiectului.
Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii etc., conform prevederilor legale.

Execuția lucrărilor (Beneficiar)
Solicitantul deţine dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului ce face obiectul proiectului, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, odată cu cererea de finanţare, solicitantul va completa şi depune Declaraţia de eligibilitate, pe propria răspundere.
După contractarea lucrărilor de execuție, începe execuția acestora, în termenii stabiliți prin contract.

Recepția la terminarea lucrărilor (Beneficiar)
Recepția lucrărilor de construcții de orice categorie și instalații aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervențiile în timp asupra construcțiilor existente (reparații capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc.).
Pentru lucrările de construcții și instalații aferente acestora, indiferent de sursa de finanțare, de formă de proprietate sau de destinație, recepțiile se vor organiza de către beneficiari.

Vizite de monitorizare și control (Autoritatea de Management)
Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM.
AM POS Mediu/OI monitorizează progresul implementării proiectului prin:

OI va verifica 100% toate documentele ce însoţesc o cerere de rambursare.
Verificarea pe teren se realizează de către OI pentru fiecare cerere de rambursare, astfel încât fiecare cerere de rambursare va fi însoţită de un raport de vizită la faţa locului.
AM POS Mediu va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc stabilite la nivelul AM POS Mediu.

Operare și întreținere construcție (Beneficiar)
Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Beneficiarul