• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

POS Transport

Programul Operațional Sectorial Transport (proiecte de lucrări sub 50 milioane euro)

Elaborarea și aprobarea Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013 (AM POST și Comisia Europeană)

Programul Operaţional Sectorial de Transport reprezintă documentul programatic al României care stabileşte priorităţile, obiectivele şi ţintele de atins privind procesul de implementare al instrumentelor structurale în sectorul transporturi în perioada 2007-2013. POS Transport a fost aprobat prin Decizia CE (2007) 3469 din 12 iulie 2007.
Toate axele şi domeniile de intervenţie tehnice (de transport) sunt similare din punct de vedere al structurii investiţiilor, singurul aspect variabil fiind obiectivul general al investiţiilor (rutier, feroviar, naval, aerian, siguranţa circulaţiei, intermodalitate etc.) şi prin urmare ghidul solicitantului este unic pentru toate priorităţile tehnice din cadrul POST.

Identificare proiect eligibil (beneficiar)
Proiectele eligibile POST sunt cunoscute încă din faza de elaborare a strategiei POST.

Elaborare Studiu de fezabilitate, inclusiv Analiza cost beneficiu și Studiul de impact asupra mediului și, după caz, Proiectul tehnic și Detaliile de execuție (beneficiar)
Proiectele de investiţii de transport, în special cele majore, au perioadă foarte lungă de pregătire (până la 5 ani în unele cazuri), perioadă ce include elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitatea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie, documentaţia de licitaţie şi obţinerea aprobărilor. De aceea AM POST monitorizează în permanenţă stadiul pregătirii proiectelor astfel încât alocarea financiară a POST să fie absorbită fără întârziere, iar modalitatea de implementare va folosi cu preponderenţă principiul „primul proiect venit (pregătit), primul servit”.

Pregătire cerere de finanțare (beneficiar)
Se va utiliza formatul standard urmând instrucţiunile şi indicaţiile prevăzute în cadrul acesteia, se vor completa toate secţiunile documentului, cu excepţia celor care nu sunt relevante pentru o anumită categorie de proiecte, conform indicaţiilor din formatul standard.
Informaţiile cuprinse în cererea de finanţare vor fi în conformitate cu documentele sursă:

Depunere cerere de finanțare (beneficiar)
Se va depune Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.

Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare (AM POST)
După depunerea Cererii de finanţare, Autoritatea de Management va verifica, din punct de vedere formal, Cererea de finanţare.
Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de finanţare precum şi a anexelor, valabilitatea documentelor.

Verificarea eligibilității cererii de finanțare (AM POST)
Dacă cererea de finanţare este conformă administrativ, AM POST trece la verificarea eligibilităţii cererii de finanţare. Criteriile de eligibilitate sunt de tipul da/nu, ceea ce înseamnă că în cazul în care cererea de finanţare nu corespunde cu unul dintre criteriile de selecţie aceasta va fi respinsă. Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate se realizează pe baza Grilei de evaluare a eligibilităţii prezentată în Ghidul Solicitantului.

Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare (AM POST)
Evaluarea cererii de finanţare se realizează de către AM POST, cu ajutorul Comitetului de evaluare şi urmăreşte acordarea unui punctaj pe baza următoarele criterii:

Aprobarea cererii de finanțare (AM POST)
Pentru ca o cerere de finanţare să fie aprobată de ADĂPOST, trebuie să obţină un punctaj minim de 45 puncte, repartizat astfel:

În cazul în care AM POST aprobă cererea de finanţare, se va proceda la întocmirea contractului de finanţare, pornind de la Condiţiile Generale prevăzute în Ghidul Solicitantului.

Semnarea contractului de finanțare (AM POST și beneficiar)
AM POST va semna contractul de finanţare şi îl va transmite spre semnare beneficiarului. În numele beneficiarului, contractul de finanţare va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia sau de o persoană împuternicită de acesta. Împuternicirea va fi legalizată la notariat şi va fi prezentată AM POST înainte de semnarea contractului de finanţare.

Implementarea proiectului (beneficiar) simultan cu monitorizarea implementării proiectului, inclusiv pe perioada garanției lucrărilor (AM POST)
Responsabilităţile beneficiarului şi ale AM POST cu privire la implementarea proiectului sunt prevăzute în contractul de finanţare.

Operare și întreținere lucrări (beneficiar)
Beneficiarul:

Cartea tehnica a construcției se compune din ansamblul documentelor referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției.

Cartea tehnică se definitivează înaintea recepției finale, se completează pe toată durata de viața a construcției şi se păstrează de către proprietarul construcției)

 

Programul Operațional Sectorial Transport

(proiecte de lucrări peste 50 milioane euro)

 

Elaborarea și aprobarea Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013 (AM POST și Comisia Europeană)
Programul Operaţional Sectorial de Transport reprezintă documentul programatic al României care stabileşte priorităţile, obiectivele şi ţintele de atins privind procesul de implementare al instrumentelor structurale în sectorul transporturi în perioada 2007-2013. POS Transport a fost aprobat prin Decizia CE (2007) 3469 din 12 iulie 2007.
Toate axele şi domeniile de intervenţie tehnice (de transport) sunt similare din punct de vedere al structurii investiţiilor, singurul aspect variabil fiind obiectivul general al investiţiilor (rutier, feroviar, naval, aerian, siguranţa circulaţiei, intermodalitate etc.) şi prin urmare ghidul solicitantului este unic pentru toate priorităţile tehnice din cadrul POST.

Identificare proiect eligibil (beneficiar)
Proiectele eligibile POST sunt cunoscute încă din faza de elaborare a strategiei POST şi acestea sunt în special proiecte majore (valoarea totală estimată la momentul depunerii cererii de finanţare de peste 50.000.000 EUR).

Elaborare Studiu de fezabilitate, inclusiv Analiza cost beneficiu și Studiul de impact asupra mediului și, după caz, Proiectul tehnic și Detaliile de execuție (beneficiar)
Proiectele de investiţii de transport, în special cele majore, au perioadă foarte lungă de pregătire (până la 5 ani în unele cazuri), perioadă ce include elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie, documentaţia de licitaţie şi obţinerea aprobărilor.
De aceea AMPOST monitorizează în permanenţă stadiul pregătirii proiectelor astfel încât alocarea financiară a POST să fie absorbită fără întâtziere, iar modalitatea de implementare va folosi cu preponderenţă principiul „primul proiect venit (pregătit), primul servit”.

Pregătire cerere de finanțare (beneficiar)
Se va utiliza formatul standard urmând instrucţiunile şi indicaţiile prevăzute în cadrul acesteia, se vor completa toate secţiunile documentului, cu excepţia celor care nu sunt relevante pentru o anumită categorie de proiecte, conform indicaţiilor din formatul standard.
Informaţiile cuprinse în cererea de finanţare vor fi în conformitate cu documentele sursă:

Depunere cerere de finanțare (beneficiar)
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate în limba română, în 4 exemplare (1 original şi 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIA nr.1”, „COPIA nr.2”, „COPIA nr.3”.
În cazul cererilor de finanţare pentru proiecte majore solicitantul va depune o copie a cererii de finanţare şi a anexelor aferente, în limba engleză.

Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare (AM POST)
După depunerea Cererii de finanţare, Autoritatea de Management va verifica, din punct de vedere formal, Cererea de finanţare.
Verificarea conformităţii administrative va urmări, în principal, existenţa şi forma Cererii de finanţare precum şi a anexelor, valabilitatea documentelor.
Grila de verificare a conformităţii administrative este prezentată în Anexa nr. 4 din Ghid.

Verificarea eligibilității cererii de finanțare (AM POST)
Dacă cererea de finanţare este conformă administrativ, AMPOST trece la verificarea eligibilităţii cererii de finanţare.
Criteriile de eligibilitate sunt de tipul da/nu, ceea ce înseamnă că în cazul în care cererea de finanţare nu corespunde cu unul dintre criteriile de selecţie aceasta va fi respinsă.
Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate se realizează pe baza Grilei de evaluare a eligibilităţii prezentată în Ghidul Solicitantului.

Evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanțare (AM POST)
Evaluarea cererii de finanţare se realizează de către AMPOST şi Comisia Europeană, cu ajutorul Comitetului de evaluare şi urmăreşte acordarea unui punctaj pe baza următoarele criterii:

Elaborarea Anexei XXI și transmiterea la Comisia Europeană (AM POST)

Corespondență cu Comisia Europeană pentru clarificări, după caz (AM POST, cu sprijinul beneficiarului)
Întreaga corespondenţă legată de Contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS şi se va transmite la următoarele adrese:
Pentru Beneficiar(datele Beneficiarului)
Pentru Autoritatea de Management (Ministerul Transporturilor – Autoritatea de Management pentru POS Transport, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, cod 010873, sector 1, Bucureşti, Etaj 1, camera 19 Tel/ fax: +40 319 61 27/ +40 319 61 47, E-mail: dgrfe5@mt.ro)

Decizia Comisiei Europene (CE)
În cazul proiectelor cu o valoare totală estimată mai mare de 50 mil. EUR, AMPOST va transmite în nume propriu o cerere de finanţare la Comisia Europeană. după aprobarea cererii de finanţare de către CE, AMPOST va întocmi contractul de finanţare, pornind de la Condiţiile Generale prevăzute în Anexa nr. 7 din Ghid.

Aprobarea cererii de finanțare (AM POST)
Pentru ca o cerere de finanţare să fie aprobată, trebuie să obţină un punctaj minim de 45 puncte, repartizat astfel:

După aprobarea cererii de finanţare de către CE, AM POST va întocmi contractul de finanţare, pornind de la Condiţiile Generale prevăzute în Anexa nr. 7 din Ghidul Solicitantului.

Semnarea contractului de finanțare (AM POST și beneficiar)
AMPOST va semna contractul de finanţare şi îl va transmite spre semnare beneficiarului. În numele beneficiarului, contractul de finanţare va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia sau de o persoană împuternicită de acesta. Împuternicirea va fi legaliză la notariat şi va fi prezentată AMPOST înainte de semnarea contractului de finanţare.

Implementarea proiectului (beneficiar) simultan cu monitorizarea implementării proiectului, inclusiv pe perioada garanției lucrărilor (AM POST)
Responsabilităţile beneficiarului şi ale AMPOST cu privire la implementarea proiectului vor fi prevăzute în contractul de finanţare.

Operare și întreținere lucrări (beneficiar)
Beneficiarul:

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul documentelor referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea in timp a construcției.
Cartea tehnică se definitivează înaintea recepției finale, se completează pe toata durata de viața a construcției si se păstrează de către proprietarul construcției.