Sistem national

Fondurile Europene Structurale și de Investiții pot fi accesate prin intermediul a șapte Programe Operaționale

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC)

PO Competitivitate (finanțat prin FEDR) finanțează proiecte care  susțin creșterea competitivității economiei României, în special prin sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării, respectiv prin acordarea de finanțări destinate susținerii infrastructurii pentru tehnologia informației și comunicații, mai precis pentru:

Buget: 1.329 miliarde de euro

Principalii beneficiari: organizații de cercetare, instituții CD sau de învătământ superior, IMM-uri, microîntreprinderi, spin-off-uri, organizații de cercetare

Autoritati responsabile:

Categorii de intervenții finanțate:

● creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate;

● creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;

● creșterea investiţiilor private în cercetare, dezvoltare și inovare;

● creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de cercetare, dezvoltare și inovare între mediul public de cercetare și cel privat;

● extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;

● creșterea contribuției sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitatea economică;

● creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;

● creșterea gradului de utilizare a Internetului.

 Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

PO Capital Uman susține creșterea economică incluzivă, prin investiții în:

Buget: 5 miliarde euro

Principalii beneficiari: autorități publice locale și centrale, ONG-uri, furnizori de formare profesională, entități de economie socială, furnizori de servicii sociale, instituții de învățământ.

Autoritate responsabilă:

Autoritatea de Management POCU – Ministerul Fondurilor Europene;

Categorii de intervenții finanțate:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)

Programul Operaţional Infrastructură Mare  sustine dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standard europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor natural.

Buget: 9.4 miliarde euro.

Principalii beneficiari: administratorii de infrastructură rutieră, feroviară, navală, portuară, aeroportuară

şi de metrou, desemnați conform legii, autorităţi ale administraţiei publice centrale cu atribuții în gestionarea birourilor vamale, instituţii responsabile cu reforma structurală în sectorul de transport, autorităţi publice locale, Ministerul Transporturilor, unităţile din coordonarea sau sub autoritatea MT.

Autoritate responsabilă: Autoritatea de Management POIM – Ministerul Transporturilor

Categorii de intervenții finanțate:

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT)

Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, asigură asistență orizontală pentru a răspunde nevoilor tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control pentru fondurile europene structurale și de investiții din România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor finanțate din aceste fonduri. Perioada de implementare a programului este 2014‐2023.

Buget: 1212,76 milioane de euro

Principalii beneficiari: structurile responsabile de coordonarea  și controlul FESI, respectiv MFE, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare  și Plată, Autoritatea Naţională  pentru Reglementarea  şi Monitorizarea Achizițiilor Publice, Unitatea pentru Coordonarea  și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice  și Compartimente de Verificare a Achizițiilor Publice de la nivel regional, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, iar la nivelul de gestionare al FESI aceasta este formată din Autoritățile de management și Organismele intermediare pentru POIM, POC și POAT.

Autoritati responsabile:

Categorii de intervenții finanțate:

 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (PODA)

PO AD sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate. ”Cele mai defavorizate persoane” înseamnă persoane fizice, care pot fi persoane individuale, familii,gospodării sau grupuri constituite din persoane, ale căror nevoi de asistenţă au fost stabilite în funcţie de criterii obiective stabilite de către autorităţile naţionale competente în consultare cu actorii din sector evitând conflictele de interese, sau care sunt definite de organizaţiile partenere şi care sunt aprobate de către autorităţile naţionale competente respective şi care pot include elemente necesare pentru a ajunge la persoanele cele mai defavorizate din anumite zone geografice.

În structurarea programului de finantare sunt avute în vedere următoarele tipuri de dezavantaje materiale:

Buget: 440 milioane de euro

Principalii beneficiari: Ministerul Fondurilor Europene (MFE) – operațiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare; Ministerul Educației Naționale (MEN) – operațiunea de distribuire a asistenței materiale de bază. Instituţii publice (primării, școli, etc) – organizaţii partenere.

Autoritate responsabilă:

Autoritatea de Management PO AD – Ministerul Fondurilor Europene;

Categorii de intervenții finanțate:

Sprijinirea distribuirii de alimente şi asistenţă materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate:

 

Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR)

POR își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regională în România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor și priorităților de dezvoltare regională conținute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) și Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2007 – 2013 și implementate prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, precum și prin alte programe naționale.

POR susține investiții în:

Buget: 6.298 mil de euro

Principalii beneficiari: autorități publice locale, autorități publice central, ONG – uri, unități de cult, parteneriate, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, instituţii de învăţământ superior de stat

Autoritate responsabilă:

Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Categorii de intervenții finanțate:

 

 Programului Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

Obiectivul POCA este de a imbunatati eficienta, transparenta si accesibilitatea administratiei publice si a sistemului judiciar din Romania.

POCA susține investiții în:

Buget: 553,19 milioane de euro

Principalii beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, CSM, IJ, ICCJ, PICCJ, DNA, DIICOT, SNG, INM, instanțe, parchete, MJ, instituții din subordine / coordonare: ONPCCRC, ANP, DNP, ONRC, INEC, ANC.

Autoritate responsabilă:

Autoritatea de Management POCA – Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Categorii de intervenții finanțate: