Proiecte finalizate

Organizarea primei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate din anul 2016

Pe 26 mai 2016 Smart Integration și Publi Media Business au organizat prima reuniune din anul 2016 a Comitetului de Monitorizare pentu Programul Operațional Competitivitate. În cadrul programului Ministerul Fondurilor Europene are reponsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambrusabile alocate României. Comitetul de Monitorizare (CM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) este structura naţională de tip […]

Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE

Proiectul „Consultanță pentru eficientizarea îndeplinirii atribuțiilor Organismului Intermediar pentru Cercetare privind activitatea de verificare adminstrativă a Cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritară 2 a POS CCE” a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 5 – Asistență Tehnică. Obiectivul general al proiectului a fost de de sprijini managementul, implementarea, […]

Strategia pentru dezvoltarea şi promovarea activităţilor de turism de aventură în aer liber

Proiectul „Strategia pentru dezvoltarea și promovarea activităților de turism de aventură în aer liber” a făcut parte din Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 și a fost finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI). Obiectivul general a fost acela de a contribui la dezvoltarea durabilă economico-socială în regiunea Mării Negre, prin valorificarea resurselor […]

Ministerul Fondurilor Europene – Vizite de verificare la fața locului

Proiectul „Consolidarea capacității DG PCU și OI/OIR POS DRU pentru realizarea vizitelor de verificare la faţa locului (vizite la faţa locului, monitorizare, ex-post) privind operațiunile finanțate în cadrul POSDRU în cadrul axelor prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013” a fost derulat în cadrul „Acordului-cadru asistență tehnică pentru DG PCU/OI POSDRU în vederea realizării verificărilor la faţa locului […]

Acord cadru încheiat cu Ministrul Fondurilor Europene – Organizare sesiuni de instruire și vizite pentru schimb de bune practici

SMART Intergration, SC Avensa Consulting SRL, SC LDK Consultants Engineers and Planners SA și SC LDK Consultants Engineers and Planners SRL au făcut parte din asocierea care a semnat un acord cadru cu Ministerul Fondurilor Europene cu scopul întăririi capacității administrative a instituțiilor reponsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale. Prin intermediul acordului cadrul asocierea […]

Observator Teritorial – Sistem Informatic Integrat

Proiectul „Observator Teritorial – sistem informaţional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială”, Cod SMIS 32562, a fost finanţat prin “Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative” „Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea […]

Achizitionarea serviciilor de evaluare din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare depuse în cadrul Axei prioritare 5/DMI 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Proiectul a urmărit sa sprijine Autoritatea Nationala pentru Turism in calitate de Organism Intermediar pentru Turism, in implementarea cu succes a POR 2007 – 2013 in Romania, prin: evaluarea, din punct de vedere tehnic si economico-financiar, a cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente propunerilor de proiecte depuse spre finantare in cadrul Axei prioritare 5 […]

Acord cadru – Sprijin acordat autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale în gestionarea și implementarea corespunzătoare a fondurilor alocate României în perioada 2007–2013

În cadrul acestui acord cadru SMART Integration a derulat o serie de contracte subsecvente care au avut ca scop furnizarea de expertiză specializată pentru programe cu finanțare europeană precum: POS CCE, POS DRU, POR, POS Mediu. Prin contractele subsecvente au fost adminși și recrutați un număr de 157 de experți pentru următoarele activități: → Evaluarea […]

Acord Cadru pentru formarea personalului structurilor de coordonare, management si control al Instrumentelor Structurale in managementul programelor operationale

Proiectul a urmarit intarirea capacitatii administrative a institutiilor responsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale. Furnizarea de cunostinte adecvate pentru managementul programelor si imbunatatirea abilitatilor personalului din cadrul institutiilor romanesti s-a realizat prin organizarea unor sesiuni de formare profesionala si vizite pentru schimb de bune practici pentru angajatii structurilor de gestionare si coordonare a instrumentelor structurale. Autoritatea […]

ISJ Brașov – Elaborarea unui studiu de impact al Programului educațional de sprijin

„Elaborarea unui studiu de impact privind desfasurarea Programului Educațional de Sprijin”  a făcut parte din proiectul  “Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională (CORECT)”, finantat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 1 – „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Obiectivul general al […]