• Pro Vest învață să fii PROfesionist!

    Detalii

Proiecte in derulare

Pro Vest
Proiect finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman prin contractul de finantare POCU/227/3/8/118399, cu valoare totală a contractului de finanțare de 3.007.297,17 lei. Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice

SMART Integration SRL înpreună cu PUBLI MEDIA BUSINESS SRL anunță începerea implementării proiectului Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional – LOT 1 – Organizare grupuri de Lucru Tematice. Obiectiv general LOT 1 intitulat Organizare Grupuri de Lucru Tematice are ca obiectiv principal organizarea de evenimente tematice care permit dezbateri pe […]

Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business va asigura, în perioada următoare, servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA. Context proiect În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare […]

Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration împreună cu AESA-Agriconsulting Europe și IRIS oferă suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc. Prin acest proiect ne propunem să îmbunătățim sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de […]

Elaborarea metodologiei privind regulile și sursele de finanțare pentru aplicarea principiului “Poluatorul plătește”

În cadrul acestui proiect Smart Integration în parteneriat cu EPC Consultanță de Mediu derulează proiectul intitulat ”Elaborarea metodologiei privind aplicarea principiului Poluatorul plateste”, cod SIPOCA 21. Context proiect Conform principiului Poluatorul plăteşte, toate ministerele şi agenţiile care au instituții în subordine/coordonare sau sub autoritate, și din a căror activitate au rezultat situri contaminate, trebuie să-şi […]

Acord cadru încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării pentru furnizarea de servicii de consultanță pentru verificarea administrativă a cererilor de rambursare, de plată și de prefinanțare pentru POC 2014-2020

Prin prezentul proiect SMART Integration are oportunitatea de a furniza servicii specializate pentru profiluri de expertiză pentru care nu există personal calificat în cadrul Direcției Generale a Organismului Intermediar pentru Cercetare. Drept urmare, prin intermediul acordului cadrul, SMART Integration poate contribui la accelerarea ritmului acțiunilor de verificare a Cererilor de rambursare /plată /prefinanțare, aspect care […]

Acord-cadru – Consultanță în domeniul evaluării privind cererile de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman (AP 1-6)

SMART Integration va sprijini Autoritatea de Management POCU prin furnizarea de experți evaluatori care vor gestiona corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor. Context general al proiectului Pentru perioada de programare 2014-2020, creşterea eficienţei absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România (Fonduri ESI) este […]

Studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal

SMART Integration realizează activitatea de documentate și întocmire a patru studii de fezabilitate pentru Midia Marine Terminal. Obiective și detalii tehnice Studiu fezabilitate 1 ⦿ Un nou SPM (Single Point Mooring – Terminal Offshore) Multiproduct (gasoil, benzină și SRGO) conectat la o nouă stație stocare și la rampa de cale ferată de mare capacitate; ⦿ […]

Organizarea reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) în cadrul planului de acțiune al Rețelei de Dezvoltare Rurală 2014-2020

În cadrul acestui proiect SMART Integration desfășoară acțiuni de organizare a reuniunilor aferente Grupurilor de Lucru LEADER în cadrul planului de acțiune al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Rezultate Organizarea a minimum 12 evenimente, maximum 24 de evenimente la care vor participa un număr de minimum 1380, maximum 2760 de persoane. Context proiect Rețeaua […]

Acord-cadru – Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-Est

SMART Integration în parteneriat cu Think Development & Consultancy sprijină Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, prin furnizarea de expertiză specializată pentru evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a proiectelor depuse în cadrul Axelor Prioritare ale POR 2014-2020 prin evaluare următoarelor: ⦿ Gradul în […]

Realizarea studiilor sociologie prin care se vor evalua nevoile de informare și eficiența acțiunilor de informare și comunicare realizate în conformitate cu Planul de comunicare pentru POR 2014-2020

În cadrul proiectului SMART Integration în parteneriat cu AB Research Group evaluează acțiunile de informare și publicitate implementate conform Planului de comunicare pentru POR 2014-2020, prin instrumente specifice grupurilor țintă și metodelor de comunicare utilizate, respectiv sondaje de opinie, interviuri, focus grupuri și analiză de rețea. Context proiect Conform planului de comunicare pentru Prograul Operațional […]