Acord-cadru – Consultanță în domeniul evaluării privind cererile de finanțare pentru Programul Operațional Capital Uman (AP 1-6)

SMART Integration a sprijinit Autoritatea de Management POCU prin furnizarea de experți evaluatori care au gestionat corespunzător fondurile alocate în cadrul POCU 2014-2020, prin asigurarea procesului de evaluare și soluționare a contestațiilor.

Context general al proiectului
Pentru perioada de programare 2014-2020, creşterea eficienţei absorbției Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România (Fonduri ESI) este o necesitate. În acest sens Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va asigura sprijinul necesar pentru o parte din structurile implicate în gestionarea programelor operaționale pentru care are atribuții de autoritate de management.

Pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 s-a constatat că asigurarea la timp a expertizei externe necesare evaluării proiectelor este factorul care poate conduce la creșterea absorbției și la optimizarea şi fluidizarea managementului de program.

Autoritate contractantă
Ministerul Fondurilor Europene

Perioadă de desfășurare
August 2017 – August 2019

Sursele de finanţare aferente derulării acestui proiect vor fi asigurate prin proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile alocate în perioada de programare 2014-2020, aferente cadrului financiar 2014–2020 al Programului Operațional Capital Uman (POCU).