Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Smart Integration împreună cu AESA-Agriconsulting Europe și IRIS a oferit suport Autorității de Management (AM) în realizarea evaluării obligatorii prevăzute de regulamentele europene și a evaluărilor ad hoc.
Prin acest proiect s-a îmbunătățit sistemul de evaluare și monitorizare de la nivelul AM și al agențiilor de plăți, precum și de la nivelul grupurilor de acțiune locală, prin activități specifice de întărire a capacității de evaluare și monitorizare.

Context proiect
Față de perioada anterioară de programare, implementarea programelor de dezvoltare rurală este mult mai orientată spre obținerea de rezultate, iar regulamentele europene prevăd evaluări obligatorii ale programelor de dezvoltare rurală. În aceste condiții, rolul evaluării în analizarea eficacității, eficienței și impactului PNDR 2014-2020 este cu atât mai important cu cât evaluările vor contribui la îmbunătățirea calității implementării programului. Astfel, în regulamentele europene se prevede ca rapoartele anuale de implementare consolidate ce vor fi transmise Comisiei Europene în anii 2017 și 2019 să cuprindă informații rezultate din activitățile de evaluare prevăzute în planul de evaluare.

Obiectiv
Consolidarea capacității administrative necesare pentru evaluarea PNDR 2014-2020, prin acțiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui nivel calitativ de experiență și cunoștințe în domeniul evaluării printre actorii implicați în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul acestor actori cu privire la rolul evaluării.

Rezultate obținute
→ Analiza sistemului curent de evaluare-monitorizare și elaborarea de propuneri de îmbunătățire;
→ Un plan cu privire la capacitatea de evaluare și monitorizare care va identifica nevoile de formare și va prezenta activitățile necesare pentru consolidarea capacității;
→ Organizarea unui curs intensiv de evaluare-monitorizare PDR;
→ Organizarea a minim 12 sesiuni de pregătire în domeniul evaluării și monitorizării;
→ Organizarea a cel puțin 3 vizite de studiu în state membre ale UE;
→ Organizarea a 14 reuniuni ale Comitetului de Coordonare a Evaluării;
→ Sprijinirea în activitățile de evaluare și monitorizare desfășurate de Autoritatea de Management pentru PNDR (AM PNDR);
→ Sprijin în elaborarea caietelor de sarcini care necesită expertiză specifică/înaltă în vederea derulării procedurilor de achiziții publice pentru selectarea evaluatorilor responsabili cu evaluări ale programului;
→ Contribuția la elaborarea unui ghid operațional de evaluare a implementării strategiilor de dezvoltare locală de către GAL;
→ Realizarea prezentărilor referitoare la activitățile de evaluare și monitorizare desfășurate pe parcursul proiectului;
→ Traducerea principalelor documente de ghidare referitoare la evaluarea și monitorizarea programelor de dezvoltare rurală elaborate de către Comisia Europeană împreună cu Rețeaua Europeană de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală;
→ Organizarea în anul 2021 a unei conferințe pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Valoarea estimată (fără TVA)
1 448 213,47 Lei

Perioada de desfășurare
Decembrie 2017 – ianuarie 2023

Acest contract este finanțat din fondurile FEADR (fonduri comunitare), prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 20, Asistență Tehnică.