Servicii de formare a personalului Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Adiministrativă şi direcțiilor suport din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

SMART Integration împreună cu FORMENERG și PUBLIMEDIA Business a asigurat servicii de formare profesionaă pentru personalul Autoritate de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și a direcțiilor suport cu scopul de a contribui la implementarea cu succes a POCA.

Context proiect
În contextul Strategiei Europa 2020, politica naţională de dezvoltare a României trebuie să fie corelată din ce în ce mai strâns cu politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip ”european” şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de celelalte state membre UE.
POCA 2014-2020 a fost elaborat pornind de la nevoile de dezvoltare şi direcţiile de acţiune ale sectoarelor administrative şi justiţie identificate în analizele socio-economice elaborate la nivelul Comitetelor Consultative Tematice şi în ”Analiza cauzelor structurale ale capacităţii reduse a administraţiei publice”, document realizat sub coordonarea Cancelariei Primului-ministru, incluse în Acordul de Parteneriat al României şi în Strategia privind consolidarea administraţiei publice 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 909/2014.

Obiectivul general al serviciilor de formare a fost acela de a sprijinii în mod eficient implementarea POCA şi de a susţine AM POCA în pregătirea şi urmărirea aspectelor de bază vizând procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare, și de plată a proiectelor.

Contractul subsecvent nr. 1 a fost finalizat în decembrie 2019.

Autoritatea Contractantă
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Acest proiect se derulează în baza primului contract subsecvent parte a unui acord cadru și este finanțat din Axa prioritară 3 – Asistenţă tehnică a Programului Operaţional „Capacitate Administrativă”, proiect Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM POCA, ordin de finanțare O.m.d.r.a.p. nr. 577/2016.